Zaštita od požara

Obavljamo slijedeće stručne poslove u području zaštite od požara:

  • Osposobljavanje za gašenje požara
  •  Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara  (vatrodojava, hidranata, plinodojava, protupožarnih zaklopki)
  •  Izrada pravilnika zaštite od požara
  •  Izrada procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara
  • Ispitivanja električnih instalacija, gromobrana, panik rasvjete, protupožarnih tipkala i sl.